Autoput Višegrad-Foča-Trebinje

Ko­or­di­na­ci­o­ni od­bor her­ce­go­vač­kih udru­že­nja u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji se obra­tio svim nad­le­žnim in­sti­tu­ci­ja­ma u Sr­bi­ji i Re­pu­bli­ci Srp­skoj, sa že­ljom da pod­stak­ne iz­grad­nju de­sne va­ri­jan­te Ko­ri­do­ra 11 (auto-put E-761) Po­že­ga–Vi­še­grad–Čaj­ni­če–Fo­ča–Tre­bi­nje, sa kra­kom Fo­ča–Sa­ra­je­vo.

Od­bor ape­lu­je na Vla­du Re­pu­bli­ke Srp­ske i nje­no Mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja i ve­za da što pre u svom pro­stor­nom pla­nu usvo­je ovu va­žnu tra­su i ti­me kom­ple­ti­ra­ju ma­pu sa­o­bra­ćaj­ni­ca.

Još pre dva­de­set go­di­na, Vla­de Sa­ve­zne Re­pu­bli­ke Ju­go­sla­vi­je i Vla­da Re­pu­bli­ke Srp­ske su ugo­vo­ri­le iz­ra­du ge­ne­ral­nog pro­jek­ta auto-pu­ta na re­la­ci­ji Vi­še­grad–Čaj­ni­če–Fo­ča–Tre­bi­nje a Sa­o­bra­ćaj­ni in­sti­tut CIP je iz­ra­dio fi­nal­ni pro­je­kat. Ovaj auto-put bi pro­la­zio kroz te­re­ne i pod­ruč­ja ko­ji su dr­žav­na imo­vi­na, što je od iz­u­zet­nog zna­ča­ja u po­gle­du eks­pro­pri­ja­ci­je, a nji­me bi bi­la po­ve­za­na sva va­žna me­sta u Is­toč­noj Her­ce­go­vi­ni (Vi­še­grad, Čaj­ni­če, Fo­ča, Gac­ko, Bi­le­ća, Tre­bi­nje).

Pred­lo­že­na tra­sa bi vo­di­la kroz pre­de­le bo­ga­te pri­rod­nim re­sur­si­ma, po­seb­no hi­dro­e­ner­get­skim i rud­nim, a na­sla­nja­la bi se na sliv­no pod­ruč­je re­ka: Dri­ne, Će­ho­ti­ne, Pi­ve, Ta­re, Su­tje­ske i Tre­bi­šnji­ce i pro­la­zi­la bi kroz tu­ri­stič­ki atrak­tiv­ne de­sti­na­ci­je: Ka­men­grad, Na­ci­o­nal­ni park Tjen­ti­šte, Ga­tač­ko po­lje i po­red dva je­ze­ra – Kli­nje i Bi­leć­kog.Na mar­šru­ti ovog pu­ta se na­la­ze sred­njo­ve­kov­ni ma­na­sti­ri: Do­brun, Us­pe­nje Pre­sve­te Bo­go­ro­di­ce Čaj­nič­ke, Sve­tog Pe­tra Zi­mo­nji­ća, Do­bri­će­vo, Tvr­doš, Du­ži, Za­va­la, Ma­na­stir Pe­tra i Pa­vla i Her­ce­go­vač­ka Gra­ča­ni­ca. U ne­po­sred­noj bli­zi­ni su i ma­na­sti­ri: Ži­to­mi­slić, Ostrog, Pi­va i Ko­si­je­re­vo, Bo­go­slo­vi­ja u Fo­či i sa­bor­ni hra­mo­vi Sve­te tro­ji­ce u Mo­sta­ru i Hri­sto­vog vas­kr­se­nja u Pre­bi­lov­ci­ma.

Auto-put bi di­rekt­no pro­la­zio kroz pi­to­mu i bo­ga­tu žu­pu LJu­bo­mir, po­stoj­bi­nu di­na­sti­je Ne­ma­nji­ća, oda­kle je po­te­klo Mi­ro­sla­vlje­vo je­van­đe­lje.

Iz­grad­njom na­ve­de­nog auto-pu­ta, vra­ti­la bi se u ži­vot jed­na odav­no za­po­sta­vlje­na po­kra­ji­na – Sta­ra Her­ce­go­vi­na, po­stoj­bi­na srp­skog je­zi­ka i na­ci­o­nal­ne sve­sti, de­do­vi­na Sve­tog Sa­ve i rod­no me­sto Sve­tog Va­si­li­ja. Ovom sa­o­bra­ćaj­ni­com, Sr­bi­ja bi do­bi­la naj­kra­ću i naj­br­žu ve­zu Be­o­gra­da i Ja­dran­skog mo­ra.

Sve­to­zar Cr­no­go­rac, pot­pred­sed­nik Ko­or­di­na­ci­o­nog od­bo­ra her­ce­go­vač­kih udru­že­nja

POLITIKA

Komentariši